Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miączynie

Czcionka:

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miączynie

Celem GOPS  jest:
1. Umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
2. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem;
3. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
4. GOPS wykonuje zadania własne Gminy i zadania zlecone wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz inne zadania zlecone realizowane w oparciu o przepisy szczególne.
5. GOPS realizuje zadania pomocy społecznej:
o ustawowo zlecone lub powierzone Gminie przez Wojewodę Lubelskiego;
o własne gminy wynikające z Ustawy o pomocy społecznej.
6. Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez GOPS w zakresie pomocy społecznej należą, w szczególności:
o udzielanie schronienia, posiłku niezbędnego ubrania osobom tego pozbawianym;
o przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
o przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
o przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
o dożywianie dzieci;
o organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
o przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodów i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
o sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym;
o praca socjalna;
o kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
o przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
o pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
o sporządzanie sprawozdawczości.
7. Do zadań własnych Gminy realizowanych przez GOPS w zakresie pomocy społecznej należą, w szczególności:
o przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych;
o prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
o przyznawanie pomocy rzeczowej;
o inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z bieżąco rozeznanych potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
o współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji                  o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;
o organizowanie prac społecznie użytecznych.
8. GOPS realizuje zadania zlecone Gminie określone w ustawie o pomocy społecznej i inne zadania zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę,                    a w szczególności:
o opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
o przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
o wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
o realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
o organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
o przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;
9. GOPS przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
10. GOPS prowadzi obsługę techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.
11. GOPS prowadzi obsługę świadczeń rodzinnych.
Świadczeniami rodzinnymi są:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekunów.
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny     w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem    o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny   w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł .
Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki: Dodatek z tytułu urodzenia dziecka Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Świadczenia rodzinne przysługują:
1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
o do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
o jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
o przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa   do świadczeń.
GOPS realizując swoje zadania współpracuje z:

Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie Delegatura w Zamościu,

Starostwem Powiatowym w Zamościu,

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,

Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu,

Policją,

Sądem,

organizacjami społecznymi,

organizacjami pożytku publicznego,

fundacjami,

placówkami oświatowo-wychowawczymi,

placówkami ochrony zdrowia,

osobami fizycznymi i prawnymi.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

KARTA DUŻEJ RODZINY

banner1b.gif

Formularze do Programu 500+ na okres 2017/2018